Privacy Policy

תקנון השימוש באתר הוא בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה האתר לגולשיו, ועל מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי גולשים ובכלל, ותוך כדי מתן תשומת לב לדרישות סביבת המערכת, אותה מציע האתר.

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

כללי
הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי במערכת ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עניין ומכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-משפט מוסמך בישראל.

בעל האתר אינו מתיימר להעניק כל הכשר ו/או גושפנקא ו/או המלצה ו/או אחריות באשר לכל אדם ו/או בעל מקצוע ו/או עסק ו/או שירות ו/או טובין אחרים המפורסמים באתר, טיבם, תוכנם ו/או מחירם. על המשתמש לערוך בדיקות עצמאיות בנושאים אלה כצרכן סביר וזהיר. בעל האתר וכל מי מטעמו לא יחויבו בכל אחריות בכל הקשור לכך.

בעל האתר אינו ולא יהיה צד לכל ההתקשרות בין משתמש לבין מפרסם ולא ישא בכל אחריות בגין הפרת כל הצהרה ו/או התחייבות של מי מהצדדים ו/או לכל עניין אחר הקשור להתקשרות כאמור.

בין יתר השירותים, מספק האתר תשובות לשאלות הגולשים באתר .התשובות יינתנו הן על ידי בעלי ידיעות ו/או ניסיון בתחום הנשאל, הן על ידי משתמשים אחרים. התשובות ניתנות כשירות לציבור על מנת לספק מידע לצרכי הערכה בלבד. בעל האתר אינו מתיימר להעניק כל ייעוץ מקצועי ואינו מעניק כל הכשר ו/או גושפנקא ו/או המלצה ו/או אחריות באשר לכל מידע שיסופק על ידי המשיבים ו/או אנשים אחרים אשר יבואו במקומם ו/או מטעמם וכן לגבי כל שירות ו/או טובין המפורסמים באתר, טיבם ו/או המחיר שלהם ככל שיפורסמו בו. על המשתמש לערוך בדיקות עצמאיות בנושאים אלה כצרכן וכאדם סביר וזהיר ובמקרה בו ניתנת תשובה שעיסוקה במומחיות – לפנות למומחה בתחום מחוץ לאמות האתר.

באמצעות כניסה לאתר הנך מביע את הסכמתך לכל תנאי התקנון. אם אחד מהתנאים אינו מקובל עליך, כניסתך לאתר אסורה ועליך להימנע מעשיית שימוש בו בכל דרך שהיא.

בעל האתר רשאי בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר ובמקרה זה לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד בעל האתר ו/או כל הבא מטעמו.

בעל האתר ו/או מי מטעמו רשאים להעתיק ו/או להעביר את האתר בשלמותו ו/או בחלקו לכל כתובת אחרת ו/או לשנות את שמו של האתר ו/או עיצובו ו/או מתכונתו ו/או לסגור אותו בכל עת ולפי שיקול דעתו. תנאי התקנון ימשיכו לחול על המשתמש בין אם האתר מתופעל באמצעות כתובת אחרת ובין אם יופעל באמצעות שם אחר.

בעל האתר רשאי לעדכן ו/או לתקן ו/או לשנות את תנאי התקנון ו/או להוסיף להם ו/או לגרוע מהם מעת לעת מבלי לתת לכך הודעה ו/או התראה מוקדמת ו/או מאוחרת לכל גורם ו/או משתמש. התקנון המעודכן על כל תנאיו יחייב מרגע העלאת העדכונים לאתר. הנך מוזמן לבדוק את תנאי התקנון מעת לעת.

בעל האתר יהיה רשאי למנוע גישה מהמשתמש לאתר ו/או לחשבונו ו/או לכל תחום באתר ו/או לשם משתמש ו/או לסיסמה בכל עת לפי שיקול דעתו המלא ולא תהיה לו כל אחריות בקשר לכך.

כל שימוש באתר זה ו/או בכל תוכן שבו הנו באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש.

מובהר כי בכל מקרה בו יגבה בעל האתר סכום בגין הענקת שירות ו/או מכירת טובין כלשהם, יהא גבול אחריותו המקסימאלי כגובה הסך ששולם בגין אותו שירות ו/או טובין.

הרשמה
חלק מהשירותים הניתנים באתר ייתכן ויהיו טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי: כשמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של האתר. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלעדיו לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. בעת הרישום תתבקש לבחור שם וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי האתר ולצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע מאחרים שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות.

זכות שימוש באתר
השימוש באתר זה הנו על-פי תנאי תקנון זה המהווה הסכם לכל דבר בין המשתמש לבין בעל האתר.
בעל האתר רשאי לקבוע לפי שיקול דעתו כי השימוש באתר, כולו או חלקו, יהיה על-פי הרשמה על-ידי משתמש. על כל מידע המועבר על ידי המשתמש לצורך ההרשמה ו/או קבלת חשבון ו/או סיסמה להיות מדויק ואמיתי.
ככל שיפורסמו מחירים באתר, יהא בעל האתר רשאי לעדכנם מעת לעת.
זכות השימוש באתר, בחשבון, בשם המשתמש והסיסמה המוענקת למשתמשים, באם תוענק סיסמה כזו, הנן אישיות ואינן ניתנות להעברה ו/או להסבה, ואין לשתף בהן כל צד ג'.
בעל האתר רשאי לבטל כל זכות שימוש, כל חשבון משתמש וכל סיסמה בכל עת ללא כל צורך בהנמקה ו/או בהודעה מוקדמת.
כל פעילות בחשבון הנה באחריות המשתמש בלבד. אם נודע לך על שימוש בלתי מורשה בחשבונך, בשם המשתמש שלך או בסיסמתך, עליך להודיע באופן מיידי על כך לבעל האתר ואולם הודעה זו לא תטיל כל אחריות על בעל האתר ו/או מי מטעמו בגין כל דבר הקשור בשימוש הבלתי מורשה, בין אם נעשה לפני או אחרי ההודעה.

חופש הביטוי והוספת תכנים לאתר
חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך: הנך מנוע מלפרסם באתר תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעות בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהן אינן שייכות לך. תכנים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא. האתר רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע במערכת ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.

המידע והתכנים האחרים המפורסמים בחומר הפרסומי המופיע באתר, בבלוגים, ובפורומים, וכן כל מידע ו/או תכנים אחרים המפורסמים באתר זה על-ידי מפרסמים ו/או צדדים שלישיים ו/או ע"י משתמשים לרבות, טקסטים, מידע, גרפיקה, תמונות וצילומים, מפורסמים על-ידי המפרסמים ו/או המשתמשים בלבד ועל אחריותם הבלעדית.
בהעלאת חומר לאתר מצהיר המשתמש כי הוא בלבד בעל מלוא הזכויות, לרבות זכויות היוצרים והמבצעים וזכויות הקניין הרוחני האחרות בחומר, וכי אין בחומר כל פגיעה בזכות כלשהי של צד שלישי ו/או בדין.
המשתמש מעניק לבעל האתר, בעצמו ו/או באמצעות אחרים מטעמו ו/או במקומו, רישיון להעתיק את החומר ו/או כל חלק ממנו, לרבות ביצועים ככל שכלולים בו, וכן לפרסמם, לערכם בכל דרך, לרבות לקצרם ולחלקם לקטעים, להציגם, לשדרם, להקרינם, להעבירם ו/או להעמידם לרשות הציבור, במסגרת האתר ובאתרים הקשורים אליו, בין שיפעל ו/או יפעלו בכתובת הנוכחית ובין שיפעלו בכתובת אחרת, שיפורסמו ו/או יופצו ו/או ישודרו ו/או יוקרנו ו/או יועברו ו/או יועמדו לרשות הציבור באמצעות כל סוג של תקשורת או טכנולוגיה. כן רשאי בעל האתר וכל צד ג' מטעמו לעשות שימוש בחומרי צד ג' בכל אמצעי מדיה כאמור לעיל במסגרת כל חומר פרסומי ו/או שיווקי בקשר לאתר ו/או כל אתר קשור ו/או כל לקט של חומרים. כל הרישיונות על-פי סעיף זה יחולו בכל אמצעי מדיה, בין שהוא ידוע ו/או קיים כיום ובין שיומצא בעתיד, בכל מקום בתבל, וללא הגבלה בזמן. כמו כן, רשאי בעל האתר לעשות שימוש בשמו ו/או כינויו ו/או תמונתו ו/או קולו של המשתמש לצורך המטרות הנ"ל.
בעל האתר אינו יכול לוודא ואינו מוודא בפועל את נכונותו של כל מידע ו/או דיוקו ו/או את זכותו של המפרסם ו/או המשתמש לפרסם את המידע, והמידע מתפרסם על-פי הצהרתו של המפרסם ו/או המשתמש כי המידע הנו נכון ומדויק. כמו כן בעל האתר אינו יכול ואינו מוודא בפועל את זכויותיו של המפרסם ו/או המשתמש בכל תכנים המפורסמים על-ידו. התכנים מתפרסמים על-פי הצהרת המפרסם ו/או המשתמש כי הוא בעל מלוא הזכויות בתוכן ו/או כי הוא רשאי לפרסמו וכי אין בו כל פגיעה בזכות צד ג' כלשהי.
אין לפרסם באתר זה, בין כמפרסם, בין כמשתתף בפורום ובין בכל דרך אחרת, כל חומר שיש בו משום פגיעה בשמו הטוב ו/או בפרטיותו של כל אדם ו/או גוף ו/או מוסד ו/או בטעם הטוב ו/או תועבה ו/או שמסית לאלימות ו/או להפליה על רקע גזע, דת, לאום, מין או נטייה מינית, גיל או אמונה ו/או שיש בו משום הפרת זכות יוצרים ו/או מבצעים ו/או סימן מסחר ו/או זכות קניין רוחני אחרת משום פגיעה ו/או בכל זכות חוקית אחרת של כל אדם ו/או גוף או מוסד אחרים.
בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר כל מידע ו/או תכנים שהועלו לאתר על-ידי אחרים ו/או פורסמו בו באמצעות בעל האתר ועל-פי בקשתו של אחר, בין ברשות ובין שלא ברשות, וזאת בכל עת וללא מתן הודעה מראש. עם זאת, בעל האתר אינו מתחייב להסיר כל חומר ו/או תכנים והוא רשאי לעשות כן או להימנע מלעשות כן על פי שיקול דעתו הבלעדי.

שימוש בתכנים המועלים לאתר
האתר כולל תכנים שהועלו על ידי צדדים שלישיים, כולל של משתמשים ו/או מי שמצהירים כי הנם בעלי ניסיון ו/או ידע בתחומים ובמסגרות המתוחמות באתר ו/או משתתפים בפורום הנמצא באתר. בהעלאת חומרים לאתר הנך מעניק לבעל האתר רישיון בלתי בלעדי לפרסם ולהעמיד את החומרים לרשות הציבור במסגרת האתר וכל אתר קשור, ללא הגבלה בזמן ו/או טריטוריה.
התכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ / טיפול מקצועי.
כל שימוש במידע הנמסר באתר ובתכנים שבו הנו באחריותו הבלעדית של המשתמש והוא נושא בסיכון המלא בכל הקשור אליהם. על המשתמש לנקוט זהירות מתאימה בנוגע לכל פעולה מסוכנת.

זכויות יוצרים
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה – הינן של חברת האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבל הסכמתו של הספק בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינם של האתר בלבד – או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

לא ניתן להעביר ו/או להעתיק כלי/ קוד/ תוכנה/ תמונה וכו' מהאתר ללא הסכמה שלו בכתב או כחלק ממוצר שמציע הספק.

למען הסר ספק, הלקוח אינו רשאי בכל מקרה להשתמש בתמונות אלה בכל צורה של פרסום ו/או שיווק ו/או מכירה ו/או העתקה לכרטיסי ביקור ו/או פליירים ו/או כל צורת שיווק מוכרת מחוץ לגבולות האתר.

קניין רוחני
זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני, לרבות כל סימני מסחר ו/או פטנטים, ו/או מדגמים באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר ובתוכנה של האתר (למעט הזכויות ב"חומרי צד ג" כהגדרת מושג זה להלן) שייכות לבעל האתר. כל הזכויות בתכנים אלה שמורות.

הגבלת אחריות
בעל האתר רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראה האתר וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בקשר לכך.
יש להתייעץ התייעצות אישית ברופא או מטפל מוסמך אחר לפני קבלת כל טיפול רפואי או פרה-רפואי, לרבות נטילת כל תרופה או מכשיר. בכפוף לכל דין, בעל האתר ו/או מי ממנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו איננו ולא יהיה אחראי לכל נזק לגוף או לרכוש שיגרם לכל אדם לרבות בעקבות כל טיפול ו/או כל שירות ו/או שימוש במידע המפורסם באתר זה ו/או כל שימוש אחר באתר ו/או כתוצאה ממידע שגוי או לא מדויק המופיע בתכני האתר או באתרים המקושרים אליו.

פרטיות
בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על מנהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד. השימוש בנתונים אלה ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו. האתר ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים אלא אם יהיה מחויב לעשות כן על-פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרה זה רשאי האתר למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
האתר רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות.
בעל האתר נוקט אמצעים לשמור על חשאיות המידע ו/או חומר המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים, למעט מידע ו/או חומר שנמסר לשם פרסומו. עם זאת, אין דרך להבטיח כי מידע שנמסר דרך האינטרנט לא ייחשף שלא על-ידי פעולה וולונטרית של בעל האתר.
בעל האתר משתמש בטכנולוגיות קיימות כדי להבטיח את בטיחותן של עסקאות המבוצעות באמצעות האתר. עם זאת, אין להוציא מכלל אפשרות שטכנולוגיות אלה אינן מספקות אבטחה הרמטית.
לאור האמור לעיל, מסירת פרטים אישיים ו/או פיננסיים על-ידי המשתמש ו/או פרסום תמונות אישיות ו/או אינטימיות, בכל מדור ו/או שטח באתר ו/או שטח המקושר אליו הנה על אחריותו בלבד. בעל האתר לא יהיה אחראי בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא, של מידע ו/או תוכן ו/או תמונה שנמסר לבעל האתר. במסירת פרטים אישיים כאמור בסעיף זה ו/או בהעלאת תמונות אישיות ו/או אינטימיות לאתר, מוותר המשתמש על כל טענה בדבר הגנת הפרטיות ו/או חיסיון רפואי (ככל שיש בתוכן ו/או בתמונה חיסיון רפואי).
המשתמשים נדרשים להימנע מלשלוח כל דואר אלקטרוני מסחרי ו/או פרסומי לכל אדם אחר שפרטי הדואר האלקטרוני שלו מוצגים באתר לרבות לנותני השירותים המפרסמים שירותים שונים באתר ולהימנע מלעשות כל שימוש אחר בפרטים אלה ו/או בפרטים אישיים אחרים של אותו אדם ו/או עסק, לרבות שימוש מסחרי, אלא למטרה שאליה נמסרו. על אף האמור מובהר, כי מידע המפורסם על ידי המשתמש עצמו באתר עשוי להיות גלוי לכל הגולשים.

טיפול בתקלות
בעל האתר ייעשה כמיטב יכולתו לתקן תקלות באתר בהקדם האפשרי. עם זאת, בעל האתר לא ישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר, שאינו בשליטת בעל האתר. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר לא ישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינו מתחייב כי מידע זה ישמר.
בעל האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל חומר המאוחסן באתר.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר רשאי להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר, לרבות בבלוגים ו/או בפורומים. הכל, לפי שיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר.

אופן התבטאות
המשתמשים בפורומים ובכל אזור אחר של אתר זה נדרשים לשמור על לשון נקייה ומנומסת ולהימנע מלפגוע בשמו הטוב ו/או בפרטיותו של כל אדם אחר ו/או להסית לשנאה ו/או לגזענות ו/או אלימות ו/או לפגוע בטעם הטוב ו/או ברגשות הציבור.
עם זאת מובהר כי ההשתתפות בפורום ובדו-שיח באתר זה הנה וולונטרית ועל המשתמש לקחת בחשבון שמשתמשי פורומים ואינטרנט אחרים אינם תמיד מקפידים על ההוראות הנ"ל.
אין להזדהות באתר בזהותו של אדם אחר ואין לפרסם באתר כל חומרים לרבות תמונות בהם מופיעים צדדים שלישיים ללא אישורם. כמו כן, אין להציג את עצמך כבעל תואר, תעודה או הכשרה, ככל שלא נרכשו על ידך.
בעל האתר לא יהיה אחראי בכל מקרה של פגיעה במשתמש ו/או בכל צד ג'.

תלונות
כל אדם ו/או גוף הסבור כי הוא ו/או כל זכות שלו נפגעו מכל מידע ו/או תוכן אחר שמתפרסם באתר זה מתבקש לפנות לבעל האתר בכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה באתר תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע. בעל האתר יעשה את המיטב לטפל בכל פנייה בהקדם האפשרי, אך אינו מתחייב ללוח זמנים כלשהו ואינו מתחייב כי יפעל בהתאם לדרישת הפונה. בכל מקרה יפעל בעל האתר לפי המתחייב על פי הדין בישראל.

אבטחה
חלק מהכלים במערכת מאפשרים לחסום עמודים או מידע מסוים בפני משתמשים שונים או בכלל. הספק לא מתחייב שמידע זה חסום היטב ושלא יהיה ניתן להגיע אליו גם ללא הרשאות מתאימות. מומלץ לא לעלות מידע חשוב או סודי, הספק לא מתחייב לאבטחתו במערכת.

קישורים
הקישורים באתר זה הנם בגדר שירות למשתמשים. בעל האתר אינו מתחייב כי הקישורים אכן יובילו לאתר שאליו התכוון ואינו נותן כל התחייבות ו/או גושפנקא ו/או המלצה ו/או אחריות בקשר לכל אתר שאליו בוצע קישור ו/או בקשר לכל תוכן המצוי בו.
יצירת קישורים לאתר זה מותרת ובלבד שיובילו לעמוד השער של האתר ולא לעמוד פנימי ושהקישור אינו מבוצע מאתר העוסק בכל פעילות בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל בעצמו ו/או על ידי מי מטעמו כל קישור ו/או הפניה לקישור שאינו חפץ בהם, לפי שיקול דעתו המוחלט.
בעל האתר שומר על זכותו לדרוש הסרת כל קישור שאינו חפץ בו מכל סיבה שהיא ו/או להסירו בעצמו לפי שיקול דעתו. לפי ובהתאם לבקשת בעל האתר, יסיר כל משתמש ו/או מפרסם כל קישור ו/או הפניה לקישור כאמור.

שיפוי
המשתמש יפצה וישפה את בעל האתר לפי דרישתו הראשונה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שישא בהם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש אשר יש בו כדי לגרום לפגיעה בדין ו/או לנזק.

חנות וירטואלית

כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

(א)       המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

(ב)        המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

(ג)        המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

בעת  ביצוע הרכישה באתר יידרש הלקוח להכניס למערכת  את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם  פרטי, שם משפחה, שם  חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי  תשלום.
הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד  מגישי פרטים  כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות   תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם  לאתר.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

בכדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עניין ומכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט מוסמך בישראל.